Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Tankstation Westsingel B.V.                       KVK06083666     

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, dan wel andere overeenkomsten hoe ook genaamd van Oliehandel Hulshof B.V., Tankstation Westsingel  B.V en Hulshof Onroerende Zaken B.V. hierna te noemen “ Hulshof”. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.
2. Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen wanneer, nadat de afnemer/wederpartij contact heeft gezocht met Hulshof, tegenover afnemer/wederpartij duidelijk heeft doen blijken, dat dit wordt beschouwd als een overeenkomst. Alle offertes die door Hulshof of in naam van Hulshof zijn gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen in naam van Hulshof aangenomen en overeenkomsten in naam van Hulshof gesloten door werkgever of werknemers, ook al geschiedde zulks schriftelijk, pas verbindend nadat en voor zover ze door de directie van Hulshof schriftelijk zijn bevestigd. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper voor Hulshof voldoende is komen vast te staan.
3. Prijzen
De door Hulshof vermelde prijzen gelden inclusief omzetbelasting. Als prijs geldt hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs- verhogende factoren aan wederpartij kunnen worden doorberekend.
4. Levering
1. Indien Hulshof na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden die aan Hulshof goede grond geven te vrezen, dat de afnemer/wederpartij zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, is Hulshof bevoegd uitvoering van het werk op te schorten
2. Indien door afnemer/wederpartij wordt aangetoond, dat Hulshof toeleverbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichting tot levering van een zaak of tot uitvoering van werkzaamheden kan de wederpartij aanspraak maken op een vergoeding, die ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat wederpartij aantoont dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van Hulshof
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt als plaats van aflevering de opslagplaats van Hulshof. In geval de te verkopen goederen/producten op meer plaatsen zijn opgeslagen, wordt geacht de plaats van levering te zijn de opslagplaats van Hulshof die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de koper over de afgenomen goederen/producten wenst te beschikken. Afhalen kan alleen geschieden op de gebruikelijke tijden waarop deze opslagplaatsen geopend zijn.
Indien een verkoopovereenkomst zich over meerdere termijnen uitstrekt (dagen/weken/maanden), dan zal steeds door Hulshof te bepalen hoeveelheden per termijn worden afgeleverd en gefactureerd, voor zover naar Hulshof’s oordeel mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met seizoensinvloeden.
5. Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil van Hulshof en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hulshof kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
2. Indien Hulshof gebruik maakt van de vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer/wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de wederpartij kan aantonen dat eerdere nakoming voor het binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is. De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na ons beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden.
3. Van overmacht van de zijde van Hulshof is sprake indien Hulshof na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, blokkade, molest brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, van overheidsmaatregelen, transportvertragingen, defecten aan machinerie, storing in de levering van energie, alles zowel in het tankstation als op het terrein eromheen (voorterrein) als bij derden van wie het tankstation zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige zaken buiten de schuld of de risicosfeer van het tankstation hetzelfde geldt voor Hulshof’s panden en de Oliehandel.
6. Garantie
1. Op onze leveranties van brandstoffen en andere goederen zijn de garanties van toepassing indien en zover die door de oliemaatschappij, handelaren en/of andere fabrikanten op deze brandstoffen en andere goederen worden verstrekt.
2. Gebreken, die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer/wederpartij vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de afnemer/wederpartij wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens iedere garantie.
3. Gebreken die ten tijde van de koop waarneembaar waren, vallen niet onder de garantie, omdat het artikel dan door de koper is aanvaard in de hem bekende staat.
4. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer/wederpartij van één van zijn verplichtingen ontheft het tankstation van iedere plicht tot garantie.
7. Aansprakelijkheid
a. Hulshof is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij afnemer/wederpartij aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde
b. Hulshof is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan haar geleverde producten (bv verkeerde of vervuilde brandstof, bacterievorming bio-componenten), ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door Hulshof geleverde product, tenzij het tankstation het gebrek van het product kende en/of het tankstation de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd. Hulshof is dan ook niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit afwijkingen van producten, denkt hierbij aan bacterie vorming en andere incidenten.
c. Car- / Truckwash installaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de auto van de afnemer/wederpartij en/of aan de afnemer/wederpartij zelf, indien er duidelijke en goed leesbare instructies bij de Car- / Truckwash installatie aanwezig zijn tijdens het gebruiken van de carwash en Truckwash installatie door deze afnemer/wederpartij. Personeel van Hulshof is dan ook niet aansprakelijk voor schades, dit blijft de afnemer/wederpartij zelf.
d. Iedere aansprakelijkheid van Hulshof is altijd beperkt tot:
• het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de
overeengekomen prestatie
• bij levering in termijnen, het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie
• het bedrag door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover het tankstation tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerden indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de presentatie
8. Betaling/incasso
1. Betaling van de koopprijs geschiedt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, contant ten tijde van de levering op de locatie van tanken of levering.
2. Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld. Hulshof is bij betaling op rekening gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
3. De afnemer/wederpartij, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
4. Bij betaling na de vervaldatum aan het tankstation wordt 2% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening gebracht vanaf de vervaldag.
5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening gebracht vanaf de vervaldag. De hoogte van de incassokosten zal worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6. De afnemer/wederpartij zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die de wederpartij op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.
7. Hulshof behoudt zich het eigendom voor alle afgeleverde producten, totdat haar vorderingen jegens koper, uit welke hoofde dan ook, volledig voldaan zullen zijn.
9. Elektronische betaling
Bij betaling per debet-card of creditcard staat afnemer/wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is de afnemer/wederpartij verplicht op eerst verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
Hulshof  heeft het recht goederen van de afnemer/wederpartij terug te houden, daaronder begrepen een auto waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld, indien dit niet voldaan kan worden heeft Hulshof het recht zelfstandig haar product terug te vorderen.
10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door Hulshof aan afnemer/wederpartij geleverde zaken, gaat eerst op afnemer/wederpartij over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.
Indien afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond te vrezen hebben dat hij in de nakoming van die verplichting te kort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
11. Vervoer
Koper zorgt zelf voor het vervoer op eigen kosten en voor eigen risico. Onder bepaalde omstandigheden ter beoordeling van Hulshof is Hulshof bereid de goederen/producten op de wijze door Hulshof te bepalen en op de daarvoor in Hulshof’s branche gebruikelijke tijden, af te leveren ter plaatse waar koper dat wenst, mits tegelijk bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk aan Hulshof opgegeven en op kopers kosten.
12. Schade
Na aankomst van de verkocht producten dien koper terstond met de oplossing aan te vangen. Koper is aansprakelijk voor alle daarbij opkomende schades, ook die voortvloeiende uit bij de lossing opgetreden vertraging, tenzij die vertraging redelijkerwijs, niet voor zijn risico behoort te komen. De schade zal minimaal,  zonder dat enige specificatie wordt verlangd, 1 procent van het gefactureerde bedrag exclusief BTW bedragen, onverminderd het recht van Hulshof op volledige vergoeding van de schade wanneer deze meer blijkt te zijn. 

13. Risico

Indien koper de goederen op een bepaalde tijd dient af te nemen geldt deze termijn als een fatale termijn. Vanaf het tijdstip dat koper de goederen in ontvangst had moeten nemen komen de verkochte goederen voor zijn rekening en risico. Onverminderd Hulshof’s overige rechten, is Hulshof gerechtigd in dat geval bij tussentijds geheel of ten dele tenietgaan of onbruikbaar worden der verkochten producten, de bedongen koopprijs niettemin te vorderen. Alle kosten en andere schaden voor Hulshof voortvloeiend uit niet tijdige ontvangstneming van het geleverde product door koper, zijn voor de koper’s rekening.
14. Kwantiteit
Aan een voor Hulshof uit een verkoopovereenkomst voortvloeiende leveringsplicht wordt geacht te zijn voldaan, indien de geleverde kwantiteit niet meer dan 5 procent van de in de verkoopovereenkomst vermelde kwantiteit afwijkt.
15. Leveringstermijn
Indien Hulshof een leveringstermijn overschrijdt, heeft de koper het recht te verlangen dat Hulshof haar prestatie alsnog binnen een koor de koper te stellen redelijke termijn verricht, zonder dat koper Hulshof aansprakelijk kan houden voor enige vorm van schadevergoeding.
16. Reclames
Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper schriftelijk worden ingediend bij Hulshof, respectievelijk binnen 8 dagen nadat de goederen ter beschikking van de koper zijn gesteld en indien Hulshof voor het vervoer zorg draagt eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door koper.
17. Merken
De van Hulshof gekochte producten zullen slechts zuiver en onvermengd onder de merken en aanduidingen van Hulshof mogen worden gebruikt en/of verhandelingen eventuele vermenging met soortgelijke producten van derden zal het gebruik van de door Hulshof aangegeven merken of aanduidingen niet meer mogen plaatsvinden.
Koper zal zich strikt houden aan de voorschriften die door Hulshof worden gegeven aangaande de wijze, waarop de merken en aanduidingen zullen worden gebruikt.
18. Overdracht
Hulshof is gerechtigd haar rechten en verplichtingen jegens koper over te dragen aan een ander. De in de plaats stelling waarvoor de koper door het aangaan van de overeenkomst reeds voor alsdan toestemming verleent, komt tot stand zodra Hulshof mede namens degene die in haar plaats wordt gesteld, koper daarvan schriftelijk/mondeling kennis heeft gegeven.
19.Toepasselijk recht, geschillen
Alle geschillen, die tussen koper en Hulshof uit hoofde van een koop of overeenkomst of in verband daarmede mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter aanhanging worden gemaakt bij de bevoegde Rechter te Almelo. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20. Voorwaarden Hulshof Tankcard
Aanvraag:
De tankcard kan alleen worden aangevraagd door middel van het volledig en naar waarheid invullen van een aanvraagformulier, door personen die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een bank of girorekening in Nederland. Bij de aanvraag dienen beide zaken getoond te worden.
Eigendom:
De card blijft te allen tijden eigendom van Hulshof. Bij misbruik kan de card door Hulshof, zonder opgaaf van redenen, worden geblokkeerd.
Gegevens:
De gegevens die aanvrager verstrekt voor het aanvragen van de tankpas worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden als het incasseren van de geldbedragen door de debiteurenadministratie. De gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.
Blokkering:
Indien bij het incasseren van het getankte bedrag een storno optreedt, zodat betaling van de factuur niet plaatsvindt, wordt de card per direct geblokkeerd. Na de betaling van het openstaande bedrag zal de card weer worden vrijgegeven voor gebruik of Hulshof moet anders bepalen.
Acties:
Hulshof is vrij vermelde kortingen en andere voordelen van de tankcard te wijzigen. Kortingen zijn altijd op basis van de door Hulshof gehanteerde adviesprijs. Hulshof kan om een borgstelling vragen.
Wijziging gegevens:
Card houder is verplicht wijzigingen van de naam-,adres-,woonplaatsgegevens of wijzigingen van bank- of girorekening nummer, direct door te geven aan Hulshof.
Card verloren of beschadigd:
Indien u uw tankcard bent verloren, dient u dit direct per telefoon, fax of email door te geven aan Hulshof, zodat uw card kan worden geblokkeerd. U blijft tot en met de eerste werkdag na de datum van uw berichtgeving verantwoordelijk voor betaling van de getankte brandstoffen.
Indien uw card beschadigd is geef dit dan door aan Hulshof, er wordt dan een nieuwe card voor u aangemaakt en uw oude card wordt geblokkeerd. De 1etankcard is voor rekening van Hulshof, voor het blokkeren en aanmaken van een nieuwe card wordt € 5,00 incl. BTW in rekening gebracht.
Skimming:
De tankcard houder blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor zijn card en de bijbehorende pincode. Deze dient de card houder afzonderlijk op te bergen. Tevens is het ten strengste verboden de tankcard te kopiëren of hier andere acties anders dan betalen van de tankingen mee te verrichten. Tevens blijft de card houder verantwoordelijk voor de tankingen met een gekopieerde card.
21. Algemene voorwaarden  Hulshof wassen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten.
Definities
– cliënt, degene die gebruik maakt van de diensten van een Hulshof wasafdeling.
1 Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.
2 Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Hulshof mondeling of door gebaren worden gegeven.
3 Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de  autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:
– het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Hulshof is aangegeven dat onze  autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
– de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden; in geval van Truckwash geldt dat de wettelijke maximale hoogte niet mag worden overschreden.
–  het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden.
Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels,  dodehoek spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine  schaden, ouderdom etc. kunnen  onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.
Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van Hulshof om advies te vragen.
Cliënt dient bijzonderheden  voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Hulshof te melden.
4 Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd.
Er wordt een voorbehoud  gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.
5 Klachten
In geval van klachten of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dan  dient cliënt een medewerker van Hulshof aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Hulshof gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmalig opnieuw wassen volgens het door Hulshof te kiezen programma.
6 Schade
– Hulshof is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar  medewerkers.
-Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers die ontstaat doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen.
-Hulshof is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
-Schades waarvoor cliënt meent dat Hulshof aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk  binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van Hulshof te worden gemeld.
–  Hulshof dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Hulshof honoreert geen verzoeken van cliënt tot vergoeding van reparaties  en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Hulshof.
7 Weigeren van klanten
Hulshof kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.
Artikel 22
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede/Zwolle onder nummer:

Tankstation Westsingel B.V.                      KVK06083666